Hocthongminh.com cập nhật đầy đủ đáp án của tất cả mã đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh để các em học sinh nhanh chóng tham khảo, so kết quả và đối chiếu nhé!

Câu hỏi Mã đề
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
1 D D C C C D B D A D A D
2 A B C D D D B B D D A D
3 C A B B D B A B B A B B
4 A C B B B B D B B A C C
5 D A A D B C B A B C D D
6 D C D B B D A C A D C A
7 C D B C C B B B C D D D
8 C A C B D A C A B C B D
9 A B D C C C A B C B B A
10 C A A D A A B B D A C C
11 D C D D A B A D A D C B
12 A B A B B D B B A C C A
13 B A B A C D C A C A D C
14 C C B C D D C D C D B D
15 C A B C B A B D C D B B
16 D C D C C C A A B B A C
17 C D C B C A D C D D B D
18 D A A B D D A A D D C A
19 B B C B C D A C C C C D
20 A A A A B B D A B D C A
21 D C B C A C D C D A B A
22 B A B A B D D A B D C C
23 A C A D C A D A D D D D
24 A A B C B D A D D A B C
25 A D C C A C A D C B B B
26 D A D C A B D B B B C C
27 B A A A C A A A C C B D
28 A D D D B A C D D C C A
29 D D A B A A C A C C A A
30 C C D C C S D D D A D A
31 B C A B A A B A C C D C
32 C C B A C B D D D C D A
33 A D C B A B B D B A B C
34 B C D D A C A D B A A D
35 B D B D A A B C B B C D
36 D A B A D A D C C C B A
37 C A D D C D C C B C B A
38 C D C A D D C A B B D A
39 B C A C C B B C B B D C
40 C A A C B D C C D A D C
41 C A D A B C D A D B A C
42 B D B D B A B B D A D D
43 D C C D D B D A D B A A
44 B C B D D C D C C B A C
45 B D A A B C C C D C D D
46 D C C D C C B C C A A D
47 D C A C D D A B D C D D
48 B A D A A A C A A B C D
49 C D D D D C D C C A D C
50 D D C D B C C B B B D A

 

Câu hỏi Mã đề
413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
1 C B B C B C D B A D B C
2 D C D A D B A A B B A C
3 B B D C A B D B B C B D
4 B D C D C C C B A C D D
5 A D C A B A B A D D C A
6 B B D A C D B A D A B B
7 C B C B D B B C A A C D
8 A C B C A C A A B D A D
9 A C D C A A A C B A D B
10 C C D A A D B A A A B C
11 B B B C D C B D D C C C
12 C B A D A D A A B B A D
13 D D A D C B D C B A D C
14 A B C D C B B A D A C C
15 D D D C A A C C D C C A
16 D C D B A C D D C A B C
17 B C A C D C D B C B A C
18 D B B C D B C C D B C B
19 C C D B C C C A C C B D
20 A C B D D B B D D B C D
21 C A A C A D B C D D A A
22 D B B C A A A D C C A C
23 B D B B A D A B D C B B
24 C A C B C C D C C D B A
25 A C B B D A B C C C B B
26 A A D C B A A A B B D C
27 C A C B B C B B D C C D
28 D D B B B D B B D B D B
29 D C D C D B A A C B C B
30 D D C C A B D D D D A A
31 B B A B C B B C B D A C
32 C D A B A D A B B A B A
33 B C C D B B D A D B C B
34 A D C D B C Á B C B B A
35 D C D B D D A A C B A D
36 B C C D C D A B B C A A
37 A C A D B A D D D D B C
38 C D B C D C D D B C A D
39 D B B D A A B D B D B A
40 A B B B D C B B C D A A
41 B D A D C A A B B D C B
42 A B A B A D D D C C A D
43 B D C D B D A B C D B B
44 C D A D C A D D B C B B
45 B B B B B D D D C A A A
46 C A A D C D C D D D C B
47 B D B D A D A C A D B B
48 D C C C D A D A C C C B
49 C D B A B C D D C D A C
50 D D A C A C D D B B A C

 

Trên đây là gợi ý đáp án thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia, các em học sinh nhanh chóng tham khảo, đối chiếu với bài thi của mình nhé! Đừng quên cập nhập đáp án các môn khác tại hocthongminh.com nhé!