Bài tập Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế Địa 11