Bài tập xác định vị trí, tính chất của kim loại, xác định kim loại qua công thức oxide và công thức với H