Bài tập Xác định đường sinh, bán kính, diện tích hình trụ, thể tích khối trụ Toán 12