Bài tập xác định CT và phản ứng oxi hóa ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC Hóa 11