Bài tập xác định các kim loại kiềm, kiềm thổ môn hoá 10