Việt Nam từ 1954 - 1975 - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)