Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc