Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm