Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng