Thời gian tối thiểu - tối đa vật đi qua li độ x trong dao động điều hòa