Thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n trong dao động điều hòa