Bìa tập Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước.Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và hiện đại lớp 11