Quãng đường tối thiểu - tối đa vật đi được trong dao động điều hòa