Bài tập phương trình quy về phương trình bậc 2 môn toán 10