Ôn tập phần LSVN - Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 ( Các dạng câu hỏi mang tính vận dụng : so sánh, đánh giá, nhận xét, liên hệ thực tiễn đấu tranh )