Lời khuyên nhủ, đề xuất và cảnh báo (Advising, Suggesting and Warning)