Li độ của vật tại thời điểm t trong dao động điều hòa