Khoảng cách giữa 2 phần tử trên phương truyền sóng cơ