Hỗn hợp kim loại, hợp chất của kim loại Fe tác dụng với axit