Bài tập Giải phương trình logarit bằng phương pháp mũ hóa Toán 12