Giải phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số