Dạng viết lại câu bằng cách sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân, tương phản, ...