Chiến sự lan rộng toàn quốc. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ 1873 -1884. Nhà Nguyễn đầu hàng