Bài toán liên quan đến Nhôm và tính lưỡng tính của Al, Zn