Bài tập kinh tế pháp luật 10 bài 1: các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội