Xác định phép thử, không gian mẫu và biến cố trong xác suất