Bài tập Xác định nguyên tố, công thức cấu tạo của hợp chất Hóa 11