Việt Nam từ 1945 - 1954 - Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)