Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du miền núi Bắc Bộ