Bài tập Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hướng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp Địa 10