Bài tập tìm số hạng đầu tiên, công sai, số hạng thứ k trong cấp số cộng toán lớp 11