Bài tập tìm số hạng đầu tiên, công bội, số hạng thứ k của cấp số nhân toán lớp 11