Tìm m để hàm số đạt GTLN – GTNN thỏa mãn điều kiện đề bài