Tìm m để giao điểm của các đồ thị thỏa mãn điều kiện bài toán