Bài tập Số lần vật đi qua vị trí có li độ x và vận tốc v từ t1 đến t2 Lý 12