Quan hệ quốc tế (1945-2000) - Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh