Bài tập phản ứng oxi hoá dẫn suất Halogen - Ancol - Phenol Hóa 11