Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000)