Giải phương trình mũ bằng phương pháp đưa về cùng cơ số và logarit hóa