Bài tập Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ Toán 12