Giải phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ