Giải bất phương trình logarit bằng phương pháp mũ hóa và tính đơn điệu