Dạng viết lại câu bằng cách sử dụng cấu trúc tổng hợp