Dạng viết lại câu bằng cách biển đổi thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian