Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá thế kỷ XX