Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội