Bìa tập Bản hoà âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư Văn 10